Budowa 1000 stacji ładowania samochodów elektrycznych – lokalizacja, proces budowy, przyłączenie do sieci cz. I

Pomimo, że sieć składająca się z 1000 stacji ładowania jest niewątpliwie bardzo dużą siecią, to już wiemy, że zapotrzebowanie na stacje ładowania jest i będzie znacznie większe. Jako że Kancelaria prawna CCLaw ma przyjemność współuczestniczyć w tworzeniu tej ogromnej sieci stacji ładowania, uchylimy Państwu rąbka tajemnicy jak może przebiegać proces budowy sieci stacji ładowania elektryków i wskażemy na newralgiczne aspekty prawne i praktyczne takiej inwestycji. Mimo, że piszemy nt. sieci ładowania, większość zawartych w artykule informacji dotyczy również budowy pojedynczej ogólnodostępnej stacji ładowania aut w firmie, hotelu, galerii handlowej czy na stacji benzynowej.

Jak duże jest zapotrzebowanie na stacje ładowania samochodów elektrycznych? Czyli elektromobilność w Polsce w roku 2023.

Jak duże jest zapotrzebowanie na stacje ładowania niech świadczy porównanie infrastruktury Holandii i Polski.  W Holandii jedna ładowarka przypada na każde 1,5 km dróg. W Polsce, odsetek ten wynosi 1 ładowarka na 150 km drogi. Zakładając, że Polsce wystarczy jedna ładowarka na każde 10 km, widać jak wiele jeszcze jest do zrobienia.

Budowa sieci stacji ładowania samochodów elektrycznych – prawo i praktyka

Budowa sieci stacji ładowania to dość złożony proces, ale też nie aż tak skomplikowany jak się może wydawać. W naszej ocenie najważniejsze jest, aby nie popełniać błędów, które mogą nas kosztować dużo czasu i pieniędzy.

Dzieląc się dość sporym doświadczeniem, przedstawimy możliwe etapy powstawania sieci stacji ładowania od strony prawnej. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam Cię na specjalistyczne szkolenie. Szczegóły na końcu artykułu.

I. Lokalizacja stacji ładowania samochodów elektrycznych a umowa najmu

Lokalizacja stacji ładowania jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o ekonomicznym powodzeniu przedsięwzięcia. Dlatego mając już wybraną lokalizację należy ją bardzo dobrze zabezpieczyć. W praktyce stosowanych jest wiele różnych rodzajów umów mających zabezpieczyć prawo operatora stacji do danej lokalizacji. Najczęściej mamy do czynienia z umowami najmu lub umowami nienazwanymi, które zawierają elementy umowy najmu (to rozwiązanie często polecamy). Umowy najmu cechuje pewne ograniczenie co do okresu ich trwania. Jeśli tytuł prawny do nieruchomości miałby być zabezpieczony na okres dłuższy niż 10-letni, wówczas należy rozważyć alternatywne do najmu rozwiązania.

Jakiejkolwiek umowy byśmy nie wybrali musi ona być dobrze napisana. Powinna obejmować regulacje opisujące pełen cykl życia stacji ładowania – od zasad budowy stacji, poprzez jej eksploatację, serwisowanie, a na końcu demontaż.

Na rynku istnieje bardzo wiele form rozliczania się operatorów z właścicielami/zarządcami danej lokalizacji. Część operatorów oferuje udział w przychodach/dochodach stacji ładowania, część oferuje wynagrodzenie stałe, jeszcze inni oferują rozwiązania mieszane.

Dodatkowym atutem może być np. prawo pierwokupu stacji ładowania po atrakcyjnej cenie po upływie okresu obowiązywania umowy, co może być korzystne dla obu stron.

Szczególną uwagę operatorzy powinni zwracać gdy zawierają umowę z najemcą lub dzierżawcą danej nieruchomości (t.j. z kimś innym niż właścicielem nieruchomości). Wówczas może się okazać, że pomimo dobrych zapisów umownych, ich tytuł prawny do lokalizacji wcale nie jest dobrze zabezpieczony.

Umowa regulująca stosunek operatora stacji z właścicielem/dysponentem lokalizacji jest podstawowym i bardzo ważnym elementem całej sieci stacji ładowania. Na tej umowie często opiera się ocena atrakcyjności danej sieci stacji ładowania dokonywana przez potencjalnych nabywców sieci stacji ładowania.

II. Budowa stacji ładowania – procedury, problemy, prawa i obowiązki

Gdy już posiadamy dobrze zabezpieczony tytuł prawny do nieruchomości możemy przystępować do procesu budowy stacji ładowania. Mamy dwie formalnoprawne drogi do postawienia stacji ładowania:

  • poprzez zgłoszenie budowlane zgodnie z art. 30 Prawa budowlanego;
  • poprzez sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego.

Jeśli obawiamy się, że organ administracji budowlanej (np. starosta, prezydent miasta) może wnieść sprzeciw, wówczas warto skorzystać możliwości jaką daje art. 29a Prawa budowlanego.

Na etapie budowy stacji ładowania spotykamy się z wieloma różnymi “problemami” jakie zgłasza albo powiatowy inspektor nadzoru budowlanego czy też starosta lub prezydent miasta.

Jeszcze jakiś czas temu wiedza o tym, że budowa stacji ładowania nie wymaga pozwolenia na budowę nie była powszechna w urzędach. Aktualnie widać zmianę na lepsze.

III. Przyłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych do sieci wewnętrznej budynku lub OSD

W przypadku przyłączenia stacji ładowania samochodów elektrycznych do sieci również mamy dwie drogi:

  • przyłączenie do sieci wewnętrznej budynku, przy którym stacja jest zlokalizowana albo
  • przyłączenie się do sieci OSD.

Przyłączenie stacji ładowania do sieci wewnętrznej budynku

Przyłączenie do sieci wewnętrznej jest tańsze, prostsze i szybsze, ale ma mankament: często nie zapewnia odpowiednich mocy przyłączeniowych. Właściciel przyłącza może wnioskować o zwiększenie dostępnych mocy przyłączeniowych, mocy zamówionej.

Kolejny minus, o którym wielu zapomina – wykluczone jest stosowanie e-taryfy dedykowanej stacjom ładowania.

W przypadku przyłączania się do sieci wewnętrznej obiektu konieczne jest spisanie zasad rozliczania się operatora stacji z właścicielem przyłącza. Najlepiej jest to ująć w umowie zabezpieczającej prawo do lokalizacji, o której piszemy powyżej.

Przyłączenie stacji ładowania do sieci OSD

Przyłączenie do sieci OSD jest opcją bardziej skomplikowaną, ale należy pamiętać, że Prawo energetyczne bardzo preferencyjnie traktuje ogólnodostępne stacje ładowania samochodów elektrycznych przy przyłączaniu do sieci OSD, zarówno w zakresie terminów jak i kosztów.

Jednym z takich udogodnień dla operatorów stacji ładowania, jest obowiązek nałożony na operatorów sieci dystrybucyjnych, zgodnie z którym OSD w terminie 14 dni dla grupy przyłączeniowej IV i V, oraz w terminie 60 dni dla grupy przyłączeniowej III, jest zobowiązane powiadomić operatora o braku możliwości przyłączenia stacji ładowania zgodnie z wnioskiem i wskazać maksymalną dostępną moc przyłączeniową w miejscu wskazanym we wniosku.

Dzięki temu operator po 2 tygodniach, a najpóźniej po 2 miesiącach będzie wiedzieć czy ma szansę przyłączyć stację w danej lokalizacji.

W przypadku przyłączania stacji do OSD operator powinien wystąpić o warunki przyłączenia, zawrzeć umowę przyłączeniową, a następnie umowę o świadczenie usług dystrybucji i umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałe aspekty prawne i praktyczne – szkolenie otwarte

Przy budowaniu stacji ładowania ważnych jest jeszcze bardzo dużo innych elementów – takich jak np. podatek od nieruchomości, e-taryfa, odpowiedzialność operatora za prowadzoną działalność. W kolejnym artykule przybliżymy Państwu odbiór stacji przez UDT, proces uruchamiania i aspekty prawne funkcjonowania stacji.

O tym i o innych istotnych kwestiach elektromobilnośći będziemy mówić podczas szkolenia 4 października 2023 r. na które Cię serdecznie zapraszam!

Program szkolenia można znaleźć na stronie: Szkolenie: Jak działa elektromobilność w Polsce – wszystko, co powinieneś wiedzieć o sektorze e-mobility

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

06.06.2024

06.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa urbanistyczna między inwestorem a samorządem

Przez wiele lat poważne wątpliwości budziła możliwość, a wręcz legalność, uzgadniania przez deweloperów z gminami zasad, na których inwestor wykona na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego określoną inwestycję, w zamian za co umożliwione zostanie mu wykonanie głównego zamierzenia inwestycyjnego.

chevron-left-gold

05.06.2024

05.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa cPPA dostępna dla coraz szerszej grupy wytwórców i odbiorców – studium przypadku

Formułę właściwą dla umowy cPPA w końcu zdecydowała się wprowadzić ENEA S.A., która jak każda spółka z tzw. #BigEnergy bardzo długo opierała się bilansowaniu cPPA. Jako kancelaria mieliśmy przyjemność uczestniczyć przy jednym z pierwszych kontraktów cPPA, w którym uczestniczy podmiot z #BigEnergy. W naszym przypadku była to ENEA S.A.

chevron-left-gold

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape