Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – umowa a recykling paneli

Coraz częściej, jako źródło pasywnego dochodu, właściciele gruntów rozważają wydzierżawienie działki pod farmę fotowoltaiczną. Jest to świeży model biznesowy, a zatem oprócz entuzjazmu, budzi pytania. Wiele z nich dotyczy obowiązku recyklingu i związanych z nim kosztów.

Umowa dzierżawy gruntu a recykling paneli.

Zapisy umowy dzierżawy przeważnie nie odnoszą się do recyklingu paneli bezpośrednio. Szeroko pojęty obowiązek recyklingu spoczywa na przedsiębiorcy, który wprowadza panele na rynek, czyli najczęściej na dzierżawcy. Obowiązek ten wynika z m.in. z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym i nie można go zmienić umową dzierżawy ani żadną inną.

Co uwzględnić w umowie dzierżawy w zakresie recyklingu?

Umowa powinna kompleksowo regulować los instalacji, w tym paneli, po zakończeniu obowiązywania umowy. Jest to szczególnie istotne dla wydzierżawiającego z kilku względów, jak choćby ze względu na kwestie podatku od nieruchomości. Patrząc z punktu widzenia wydzierżawiającego, umowa powinna zawierać zobowiązanie do usunięcia instalacji przez dzierżawcę, a w razie niewywiązania się z tego obowiązku, prawo do zlecenia usunięcia instalacji na koszt i ryzyko dzierżawcy bez konieczności uzyskiwania orzeczenia sądowego nakazującego usunięcie instalacji. Dopiero przywrócenie gruntu do charakteru rolniczego pozwoli przywrócić mu charakter rolny i wnioskować o zmianę podatku z podatku od nieruchomości na podatek rolny.

Warto także uregulować kwestię czynszu dzierżawnego za okres, kiedy instalacja będzie demontowana.

Czy istnieje ryzyko, że wydzierżawiający poniesie koszt usunięcia paneli z nieruchomości?

Ryzyka takiego wykluczyć nie można. Wynika ono przede wszystkim ze zmienności prawa. Aktualnie obowiązujące umowy dzierżawy będą wygasać za 10, 20, 30 lat, a nawet później. Jakie będzie wówczas prawo odnośnie recyklingu nie sposób przewidzieć. Jeśli dzierżawca po okresie recyklingu zdemontuje panele PV, to należy przypuszczać, że problem recyklingu nie będzie dotyczył wydzierżawiającego. Jeśli natomiast dzierżawca nie usunie instalacji, będzie do tego zmuszony wydzierżawiający, będzie on również zmuszony do postępowania z panelami fotowoltaicznymi zgodnie z przepisami o odpadach. Ewentualne koszty jakie w związku z tym poniesie, będzie mógł domagać się ich zwrotu od dzierżawcy.

W CCLaw znamy się zarówno na dzierżawie gruntów pod fotowoltaikę, jak i na wszelkich kwestiach prawnych związanych z OZE. Walczymy z niesłusznymi odmowami wydania warunków przyłączenia instalacji do sieci – bywa, że walka ze spółkami energetycznymi kończy się naszym i Klienta sukcesem. Jeśli są Państwo w potrzebie konsultacji, zapraszamy do kontaktu z biurem kancelarii.

Bądź z prawem na bieżąco

A może powiadomienie o kolejnych ważnych zmianach w prawie i artykułach nt. OZE? Zapraszamy do zapisu na naszą mailową prenumeratę informacyjną – raz w miesiącu przesyłamy zestawienie informacji o aktualnych zmianach w prawie i opublikowanych artykułach z naszego bloga. Najnowsze wieści publikujemy również na kanałach Facebook i Linkedin. Pozostańmy w kontakcie!

Najnowsze publikacje

16.10.2023

16.10.2023 | Z życia kancelarii | Elektromobilność

Podsumowanie szkolenia „Elektromobilność od A do Z”

4 października w Warszawie oraz on-line przedstawiciele branży #emobility spotkali się na szkoleniu z prawnych i praktycznych aspektów funkcjonowania elektromobilności w Polsce. Prowadzący mec. Witold Chmarzyński przedstawił działanie branży od strony prawnej, sporo dyskusji toczyło się wokół nadciągających zmian w związku z rozporządzaniem AFIR.

chevron-left-gold

05.10.2023

05.10.2023 | Energetyka odnawialna

Nowe zasady planowania przestrzennego a instalacje OZE

24 września weszła w życie największa od lat nowelizacja przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wiele zmian dotyczy zasad lokowania instalacji wytwarzających energię z odnawialnych źródeł, takich jak farmy fotowoltaiczne czy farmy wiatrowe.

chevron-left-gold

25.09.2023

25.09.2023 | Elektromobilność

Fit for 55 – dyrektywy unijne dotyczące samochodów elektrycznych w Polsce

Już 13 kwietnia 2024 roku wejdzie w życie rozporządzenie unijne AFIR, które dużo zmieni w procesie stawiania stacji ładowania. AFIR (Regulation for the Deployment of Alternative Fuels Infrastructure) jest realizacją pakietu „Fit for 55” i zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape