Nieruchomości i obsługa kontraktów budowlanych | Kancelaria CCLaw | Warszawa
Nieruchomości i obsługa kontraktów budowlanych | Kancelaria CCLaw | Warszawa

Nieruchomości i obsługa kontraktów budowlanych

gold-shape-1

Od wielu lat zajmujemy  się obsługą prawną transakcji związanych z obrotem nieruchomościami. Nie chodzi tu po prostu o umowy nabycia nieruchomości, ale o kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego, od jego początku aż do zakończenia transakcji.

Kolejne jego etapy to:

A. Badanie stanu prawnego nieruchomości

W Polsce wiele nieruchomości ma nieuregulowany stan prawny (rozmaite roszczenia  byłych właścicieli, wady umów zbycia nieruchomości skutkujące ich nieważnością, nieprzeprowadzone postępowania spadkowe, możliwa zagrożenie zasiedzeniem przez osoby trzecie, ograniczenia w zbywaniu dotyczące zwłaszcza gruntów rolnych, obciążenia hipotekami itd.)

Przy nabywaniu nieruchomości dla celów inwestycyjnych niezwykle istotne jest zbadanie możliwości zagospodarowania w świetle zapisów lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

Te wszystkie i wiele innych aspektów wymaga wnikliwego zbadania przez doświadczonych prawników, zanim podjęta zostanie decyzja o nabyciu nieruchomości.

Na zlecenie naszych klientów przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości i przygotowujemy dokładne raporty z jego wyniku, wskazując w pierwszym rzędzie najistotniejsze  ryzyka, które mogą uniemożliwić nabywcy realizację jego planów inwestycyjnych. Nie ograniczamy się przy tym do wskazywania zagrożeń, ale sugerujemy skuteczne sposoby rozwiązania wykrytych problemów prawnych.

 

B. Przygotowywanie i negocjowanie umów nabycia i zbycia nieruchomości

Przygotowujemy dla naszych klientów projekty umów nabycia nieruchomości w rozmaitych konfiguracjach wynikających z okoliczności danych transakcji oraz aktywnie uczestniczymy w negocjacjach.

W wielu wypadkach przed zawarciem umowy przenoszącej tytuł do nieruchomości konieczne jest najpierw zawarcie umowy przedwstępnej, określającej warunki, od których pomyślnego spełnienia  zależy finalizacja transakcji. Takie rozwiązanie pozwala z jednej strony na wiążące zobowiązanie stron do zawarcia umowy przyrzeczonej, a z drugiej umożliwia rozwiązanie problemów utrudniających realizację planowanej inwestycji.

Przygotowujemy zarówno umowy nabycia nieruchomości bezpośrednio, jak również, gdy wymaga tego struktura transakcji, umowy nabycia udziałów lub akcji w spółkach posiadających tytuł do nieruchomości.

Posiadamy także bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania i negocjowania umów zbycia zabudowanych nieruchomości wraz z wzniesionymi na nich budynkami oraz prawami i obowiązkami z umów najmu znajdujących się w nich lokali handlowych lub biurowych.

 

C. Finansowanie transakcji nieruchomościowych

Wspomagamy naszych klientów przy zawieraniu umów kredytowych w celu finansowania transakcji nieruchomościowych.

W ramach takich usług między innymi:

  • negocjujemy umowy kredytowe
  • przygotowujemy i negocjujemy wszelkie dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (hipoteki, zastawy rejestrowe, umowy cesji)
  • zajmujemy się rejestracją hipotek w księgach wieczystych i zastawów w rejestrze zastawów

 

D. Umowy związane z procesem budowlanym

Przygotowywaliśmy wiele umów budowlanych dotyczących w szczególności obiektów handlowych, biurowych, przemysłowych  i mieszkaniowych na terenie całej Polski.

Posiadamy bogate doświadczenie w negocjowaniu umów budowlanych opartych na standardach FIDIC, zarówno w formule „zaprojektuj i wybuduj”, jak i w standardowej formie ograniczonej do robót budowlanych.

W ramach inwestycji budowlanych przygotowujemy również umowy z projektantami, jak również umowy o zarządzanie procesem budowlanym czy  umowy z inwestorami zastępczymi.

Przy zawieraniu umów na usługi projektowe zwracamy szczególną uwagę na zapewnienie prawidłowego  nabycia przez inwestora autorskich praw majątkowych do projektu.

 

Do naszych klientów w zakresie obrotu nieruchomościami oraz umów budowlanych należą między innymi:

  • spółki z grupy TK Development – transakcje związane z nabywaniem nieruchomości przeznaczonych pod budowę centrów handlowych w wielu miastach polskich, a także budynków biurowych i mieszkalnych w Warszawie, umów budowlanych, umów związanych z finansowaniem inwestycji oraz zbyciem gotowych obiektów handlowych (centra handlowe Targówek i Reduta w Warszawie, galerie handlowe w Bytomiu, Sosnowcu, Bydgoszczy, Toruniu, Białymstoku, Tarnowie,  Jeleniej Górze i Nowym Sączu);
  • Forum Gliwice sp. z o.o. (spółka z grupy Deka Immobilien) – umowy związane z nabyciem nieruchomości, umowy z projektantem i generalnym wykonawcą robót budowlanych, umowa kredytowa wraz z dokumentami zabezpieczeń, umowa zbycia gotowego obiektu inwestorowi),
  • Agora Bytom sp. z o.o. (spółka należąca do norweskiej grupy Borgestad) – umowy związane z nabyciem nieruchomości, umowy z projektantem i generalnym wykonawcą robót budowlanych, umowa kredytowa wraz z dokumentami zabezpieczeń,
  • jeden z czołowych podmiotów z branży tytoniowej w Polsce – umowy z projektami, zarządzającymi  budową i wykonawcami robót budowlanych związane z rozbudową zakładu przemysłowego oraz budynku biurowego.
anna.dabek@cclaw.com.pl +48 602 645 040

Adwokat / Wspólnik

Anna Dąbek

marcin.juszczyk@cclaw.com.pl +48 601 287 056

Adwokat / Wspólnik

Marcin Juszczyk

mobile-menu-shape