Farmy fotowoltaiczne PV, obsługa prawna transakcji i procesów inwestycyjnych | Kancelaria CCLaw | Warszawa

Odnawialne źródła energii

gold-shape-1

Prawnymi aspektami odnawialnych źródeł energii nasi prawnicy zajmują się od początku istnienia tej gałęzi prawa w Polsce, czyli od 2012 roku, kiedy rozpoczęto prace nad projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Świadczymy obsługę prawną w zakresie wszystkich źródł energii odnawialnej, z największym naciskiem na instalacje fotowoltaiczne (na lądzie i na wodzie) i wiatrowe (na lądzie).

 

Spośród podmiotów, na rzecz których świadczyliśmy lub świadczy  usługi prawne w zakresie energetyki odnawialnej należy wymienić m.in.:

 • Jastrzębskie Zakłady Remontowe sp. z o.o. – spółka z grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
 • Grupa Wirtualna Polska (WP Naturalnie),
 • VW  (Volkswagen Poznań sp. z o.o.),
 • EQUES Fotovoltaica 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny zamknięty posiadająca wyłącznie aktywa w postaci działających instalacji odnawialnego źródła energii (PV);
 • Volta Polska sp. z o.o. –  grupa Volta będąca częścią Eiffel Investment Group;
 • Viridi RE Development GmbH – deweloper instalacji fotowoltaicznych działający globalnie a także wytwórca energii głównie z instalacji fotowoltaicznych i sprzedawca tej energii.
 • Green Genius – światowy potentat w rozwoju energetyki odnawialnej, w tym głównie instalacji fotowoltaicznych;
 • i wiele, wiele innych.

W czym możemy Państwu pomóc?

Kompleksowe doradztwo – w sposób jasny i czytelny wyjaśniamy Klientom otoczenie prawne i zasady rządzące energetyką odnawialną, co przekłada się na tworzenie modeli biznesowych przez Klientów;  w naszych analizach uwzględniamy planowane zmiany w prawie;

Audyt prawny instalacji odnawialnych źródeł energii lub spółek posiadających instlacje OZE (legal due diligence) – przeprowadzamy kompleksowe badanie prawne instalacji odnawialnych źródeł energii na każdym etapie, w tym również już wytwarzających energię elektryczną, jak i spółek posiadających takie instalacje; w ramach kancelarii przeprowadziliśmy audyt spółek lub instalacji o łącznej mocy ponad 150 MW; audytujemy także spółki posiadające koncesje na obrót energią pod kątem potencjalnej transakcji nabycia udziałów w takiej spółce;

Transakcje sprzedaży instalacji OZE lub spółki posiadającej instalację OZE – przygotowujemy dokumenty transakcyjne, w tym umowę sprzedaży praw i obowiązków związanych z instalacją lub umowę sprzedaży udziałów, wspieramy Klienta w negocjacjach; obsłużyliśmy transakcje, których przedmiotem były instalacje OZE o łącznej mocy ponad 170 MW;

Szkolenia – prowadzimy szkolenia dla firm jak i szkolenia otwarte z zagadnień odnawialnych źródeł energii; najbliższe szkolenia możesz zobaczyć klikając tutaj

Spółdzielnie energetyczne – doradzamy oraz kompleksowo wspieramy Klienta w założeniu spółdzielni energetycznej, a także na dalszym etapie funkcjonowania spółdzielni; pomagamy wyliczyć czy spółdzielnia energetyczna będzie się Klientowi opłacać;

Klastry energii – przygotowujemy dokumentację do założenia klastra energii, wyjaśniamy sposób funkcjonowania klastrów;

Prosument zbiorowy, prosument wirtualny – wyjaśniamy mechanizmy działania, w tym rozliczeń obu rozwiązań, przygotowujemy niezbędną dokumentację;

Obsługa procesu dewelopmentu instalacji OZE (w tym instalacji fotowoltaicznej i wiatrowej) – kompleksowo obsługujemy cały procesu rozwoju instalacji fotowoltaicznej od strony prawnej – od zabezpieczenia tytułu do nieruchomości, poprzez uzyskanie warunków przyłączenia, pozwolenia na budowę, zabezpieczenia tytułu prawnego do trasy kablowej, udział w aukcji OZE, wybudowanie instalacji, uzyskanie koncesji na wytwarzanie, zawarcie umowy dystrybucyjnej, zakupu energii na potrzeby własne, umowy sprzedaży energii (PPA), wypełnianie ewentualnych obowiązków sprawozdawczych.

Umowy dzierżawy gruntu pod instalacje OZE, w tym pod instalacje fotowoltaiczne lub na cele posadowienia elektrowni wiatrowej – sporządzamy umowy dla wydzierżawiających lub dzierżawców, opiniujemy umowy; dotychczas sporządziliśmy i opiniowaliśmy znacznie ponad 100 takich umów, co pozwala nam mieć ogląd na aktualne warunki rynkowe transakcji;

Zakup gruntu pod instalację OZE (w tym zakup gruntu rolnego) – przygotowujemy oraz przeprowadzamy Klienta przez cały proces zakupu gruntu, często poprzedzony dzierżawą w celu dewelopmentu projektu;

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa) – sporządzamy wnioski o wydanie decyzji oraz odwołania od decyzji organów, a także skargi do sądów administracyjnych;

Analiza planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego pod kątem możliwości lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii na terenie objętym MPZP;

Decyzje o warunkach zabudowy – sporządzamy odwołania i reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organem, który odmówił wydania decyzji o warunkach zabudowy. W tym zakresie prowadziliśmy już dziesiątki spraw, które wielokrotnie wygrywaliśmy przed sądami administracyjnymi;

Warunki przyłączeniowe, umowa przyłączeniowa:

 • analizujemy warunki i umowy przyłączeniowe pod kątem prawnym,
 • doradzamy w procesie przenoszenia warunków i umów przyłączeniowych na inny podmiot;
 • skarżymy w imieniu naszych Klientów odmowy wydania warunków przyłączenia przez operatorów sieci dystrybucyjnych, reprezentujemy Klientów przed Prezesu Urzędu Regulacji Energetyki przy rozstrzyganiu sporów pomiędzy operatorami a wytwórcami;

Pozwolenie na budowę instalacji OZE – weryfikujemy poprawność decyzji;

Aukcje OZE – wyjaśniamy mechanizm działania systemu aukcyjnego, w tym dodatniego i ujemnego salda, uzyskujemy w imieniu Klienta zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji OZE, składamy oferty aukcyjne, a także pomagamy Klientom w wypełnianiu obowiązków sprawozdawczych;

Wpis do Rejestru Małych Instalacji OZE – (RMIOZE) – każda instalacja OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW wymaga wpisu do RMIOZE – w imieniu Klienta przygotowujemy i składamy wnioski o wpis do RMIOZE;

Koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej – każdy posiadacz instalacji fotowoltaicznej lub wiatrowej o mocy powyżej 1 MW wymaga koncesji na wytwarzanie energii; specjalizujemy się przygotowywaniu wniosków i reprezentowania Klienta przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki w sprawach o uzyskanie koncesji na wytwarzanie. Reprezentowaliśmy wielu Klientów w tego rodzaju sprawach, w tym spółkę Skarbu Państwa;

Koncesja na obrót energii elektrycznej – przygotowujemy wnioski i reprezentujemy Klienta w postępowaniach o uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną;

Umowa o roboty budowlane na wybudowanie instalacji OZE (EPC contracts) – przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane na wykonanie instalacji odnawialnego źródła energii, zarówno dla małych jak i bardzo dużych instalacji; w naszym portfolio są umowy o roboty budowlane na wykonanie instalacji do 1 MW jak i dla instalacji o mocy 35 MW i 50 MW;

Umowa O&M (operation and maintenance) – sporządzamy oraz opiniujemy umowy o zarządzanie i obsługę instalacjami OZE;

Umowa najmu instalacji OZE – PV-as-a-service, Solar-as-a-Service, umowa najmu instalacji OZE  – przygotowujemy oraz opiniujemy dla naszych klientów umowy umożliwiające korzystanie z instalacji OZE przez przedsiębiorcę, który nie zamierza angażować się w jej budowę ani serwis;

Umowa PPA/cPPA – opiniujemy i przygotowujemy umowy sprzedaży energii elektrycznej, w tym tzw. umowy korporacyjne sprzedaży energii (cPPA) na fizyczną dostawę energii elektrycznej bezpośrednio od wytwórcy do obiorcy;

Linia bezpośrednia – przygotowujemy inwestorów do skorzystania z planowanych zmian w przepisach prawa umożliwiających skorzystanie z linii bezpośredniej.

Zajmujemy się wszystkim, co jest związane odnawialnymi źródłami energii.

 

Rekomendacje

Szukasz profesjonalnego wsparcia prawnego dla biznesu? Porozmawiaj z naszymi ekspertami.

witold.chmarzynski@cclaw.com.pl +48 694 638 529

Radca Prawny / Wspólnik

Witold Chmarzyński

emil.cieslikowski@cclaw.com.pl +48 693 950 570​

Adwokat / Wspólnik

Emil Cieślikowski

Najnowsze publikacje

06.06.2024

06.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa urbanistyczna między inwestorem a samorządem

Przez wiele lat poważne wątpliwości budziła możliwość, a wręcz legalność, uzgadniania przez deweloperów z gminami zasad, na których inwestor wykona na rzecz danej jednostki samorządu terytorialnego określoną inwestycję, w zamian za co umożliwione zostanie mu wykonanie głównego zamierzenia inwestycyjnego.

chevron-left-gold

05.06.2024

05.06.2024 | Energetyka odnawialna

Umowa cPPA dostępna dla coraz szerszej grupy wytwórców i odbiorców – studium przypadku

Formułę właściwą dla umowy cPPA w końcu zdecydowała się wprowadzić ENEA S.A., która jak każda spółka z tzw. #BigEnergy bardzo długo opierała się bilansowaniu cPPA. Jako kancelaria mieliśmy przyjemność uczestniczyć przy jednym z pierwszych kontraktów cPPA, w którym uczestniczy podmiot z #BigEnergy. W naszym przypadku była to ENEA S.A.

chevron-left-gold

17.05.2024

17.05.2024 | Energetyka odnawialna

Linia bezpośrednia – umowa, sprzedaż energii, opłaty i opłacalność – część II

W pierwszej części analizy prawnej opisaliśmy o założeniach funkcjonowania linii bezpośredniej w związku z wprowadzonymi zmianami w przepisach ustawy prawo energetyczne. W części drugiej chcielibyśmy przybliżyć Państwu kwestie opłat z jakimi wiąże się posiadanie linii bezpośredniej oraz obrót energią przesyłaną linią bezpośrednią.

chevron-left-gold
Wszystkie publikacje
mobile-menu-shape